Dbamy o Twoje dane

Prywatność i cookies

Twoje dane są przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i
przedstawienia oferty Automatycznej Recepcji

Polityka prywatności


Drogi Użytkowniku!

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Prosimy, abyś zapoznał się z nimi zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), zwanym dalej RODO, a także z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1219).

 • DEFINICJE
  1. ADMINISTRATOR – oznacza firmę BT Electronics sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Rybitwy 22, 30-130 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252492, kapitał zakładowy 50000,00 złotych, NIP: 676-20-72-461, REGON: 351530720.
  2. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu czy nr IP komputera).
  3. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  4. SERWIS – oznacza stronę internetową, która jest własnością Administratora i znajduje się pod adresem: https://automatyczna-recepcja.pl
  5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  6. ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.
 • DANE OSOBOWE I CELE ICH PRZETWARZANIA

Jako Administrator przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach:

 • Administrowania Serwisem – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje dane dotyczące:
  1. Adresu IP Twojego urządzenia;
  2. Daty i czasu serwera;
  3. Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
  4. Twojego systemu operacyjnego;
  5. Rozdzielczości Twojego ekranu.

Z uwagi na konieczność wykorzystywania tych danych dla istnienia i prawidłowego działania Serwisu podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy przetwarzaniu danych może powołać się na swój uzasadniony prawnie interes.

 1. Nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu e-mail;

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu. Podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może się powołać na swój uzasadniony prawnie interes.

 1. Analitycznych – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
  1. Daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie;
  2. Daty i czasu serwera;
  3. Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
  4. Twojego systemu operacyjnego;
  5. Rozdzielczości Twojego ekranu;
  6. Przybliżonej lokalizacji Twojego urządzenia;
  7. Czasu spędzonego w Serwisie;
  8. Odwiedzonych podstron, w tym podstron z formularzami kontaktowymi.

Celem Przetwarzania tych Danych jest badanie aktywności osób korzystających z Serwisu dla potrzeb jego rozwoju. Podstawą prawną Przetwarzania tych Danych Osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

 1. Archiwalnych – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu e-mail;
  3. Numeru sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora związany z potrzebą dokumentowania czynności na potrzeby obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą Przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Wykorzystania plików Cookies – informacje na ten temat znajdziesz w „polityce Cookies” dostępnej w Serwisie. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust.1  lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolnie wyrażona Zgoda.
 • CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Twoje Dane Osobowe będą przez nas Przetwarzane tylko przez pewien czas – w zależności od rodzaju czynności, z którą łączy się Przetwarzanie oraz celu Przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje Dane zostaną trwale usunięte.
  2. Okres przetwarzania Twoich Danych Osobowych wynosi:
   1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   2. W przypadku przetwarzania danych dla celów analitycznych, archiwalnych, wykorzystania plików Cookies lub administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
   3. W przypadku przetwarzania danych w na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas określony w przepisach szczególnych prawa polskiego lub unijnego;
 • PROFILOWANIE

W Serwisie nie zbieramy w sposób automatyczny niepowiązanych ze sobą danych osobowych ani ich nie przetwarzamy celem oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji (profilowanie).

 • TWOJE PRAWA JAKO UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do:
   1. Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. Sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one błędne oraz do ich uzupełnienia;
   3. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
   4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych;
   5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody masz prawo do prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również prawo wycofania w każdej chwili swojej Zgody bez podania uzasadnienia. Pamiętaj jednak, że wycofanie przez Ciebie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania – wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.
  3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  4. Aby zrealizować swoje prawa napisz na adres: bte@bte.pl
  5. Uprzejmie informujemy, że możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nas obowiązek zatrzymania Twoich danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.
 • WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niekiedy niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów.
  2. Aby skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, należy podać adres e-mail oraz imię i nazwisko, bez których to danych nie jest możliwe nawiązanie z Tobą kontaktu.
 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uprzejmie informujemy, że odbiorcą Twoich danych osobowych jest firma hostingowa, z którą współpracujemy nazwa.pl.
  2. Oprócz tego możliwe jest, aby odbiorcami Twoich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa polskiego lub unijnego były inne podmioty publiczne lub prywatne, jednak za każdym razem następuje to na podstawie konkretnego, odpowiednio udokumentowanego i uzasadnionego żądania ze strony tych podmiotów, które weryfikujemy.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli jednak wejdziesz w kontakt z naszym Profilem umieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook, Twoje dane osobowe będą mogły być przekazywane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W krajach tych nie obowiązuje RODO, a zatem przekazywanie Danych Osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. W trosce o Twoje bezpieczeństwo informujemy jednak, że dane te są przesyłane wyłącznie krajom, które przystąpiły do programu Privacy Shield (więcej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).

 1. Masz prawo do uzyskania kopii Danych przesyłanych do państwa trzeciego.
 • KONTAKT

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności lub działania plików cookies, napisz maila na adres: bte@bte.pl

Informacja o cookies


Korzystanie z Serwisu, których administratorem jest firma BT Electronics sp. z o. o. (NIP: 676-207-24-61), jest równoznaczne z akceptacją poniżej Polityki Cookies.

Firma BT Electronics sp. z o. o. szanuje prawo Użytkowników do prywatności korzystających z naszego Serwisu, stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, które zapobiegają ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Niniejsza polityka zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne (zazwyczaj mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego, jego oprogramowania, ani nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) optymalizacja wyświetleń;
 2. b) potwierdzenia statystyk dotyczących Serwisu;
 3. c) umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu;
 4. d) potwierdzenie, że Użytkownikowi Serwisu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies
 5. e) rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. Smartfon)
 6. f) badania preferencji Użytkowników Serwisu w celu dostosowania naszych produktów i usług oraz ich prezentacji na witrynie internetowej w sposób odpowiadający tym preferencjom.

W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp firma BT Electronics sp. z o. o.) oraz tzw. „zewnętrzne” cookies ( umieszczają je podmioty trzecie). Więcej na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem htpp://wszystkoociasteczkach.pl (język polski) oraz www.aboutcookies.org (język angielski).

Określenie warunków przechowywania oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Co do zasady poszczególne przeglądarki dają możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu Użytkownika. Całkowite lub częściowe wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu Użytkownika może spowodować, że nie wszystkie aplikacje naszego Serwisu będą działały w sposób poprawny oraz niedostępność wybranych zakładek. Informacje o ustawieniach dotyczących plików cookies, w tym funkcje wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu można znaleźć „opcjach” (ang. options), „ustawieniach” (ang. settings), „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

Zgoda na przechowywanie plików cookies

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Jeżeli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane pliki cookies poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Niniejsza Polityka nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie zawarte są linki do innych stron internetowych, to Firma zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.